regulamin-naglowek

Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych dla rodziców uczniów Pozytywnej Szkoły Podstawowej

Rozdz. I Informacje ogólne

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
 2. Przed przybyciem na zajęcia należy zgłosić swoją osobę do grona osób odpowiedzialnych. Służy temu formularz umieszczony na stronie www.
 3. Zgłoszenie należy wysłać nie później niż do godz. 24:00 dnia poprzedzającego zajęcia [wtorek godz. 24:00]
 4. Wszystkie informacje przekazane w trakcie rejestracji są przekazywane do dyrekcji szkoły celem weryfikacji.
 5. Za rzeczy pozostawione w szatni szkoła oraz organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 6. Zgłoszenie się na zajęcia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Rozdz. II Zasady korzystania z sali

 1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zameldowania się (przy wejściu) i wymeldowania się (przy wyjściu) Pracownikowi Szkoły.
 2. Pracownik Szkoły przepuszcza uprawnione osoby na podstawie zgłoszonej listy uczestników. Każdy uczestnik zobowiązany jest do okazywania na żądanie Pracownika Szkoły dokumentu ze zdjęciem.
 3. Pracownik Szkoły może zabronić wstępu osobom nietrzeźwym lub zagrażającym porządkowi obiektu.
 4. Wchodzić do szkoły i opuszczać szkołę wolno jedynie głównym wejściem. Przejście od wejścia do sali i z powrotem powinno odbywać się najkrótszą drogę przez dolny korytarz szkolny.
 5. Na sali obowiązuje obuwie sportowe z niebrudzącą podeszwą.
 6. W czasie spotkań wszyscy uczestnicy dbają o dobrą, pozytywną atmosferę oraz zachowanie czystości i porządku.
 7. Osoby niestosujące się do zasad zostaną usunięte z listy uprawnionych do uczestnictwa w zajęciach.

Rozdz. III Dzieci na sali gimnastycznej w czasie zajęć rodziców

 1. Na salę mogą przyjść dzieci będące pod opieką własnego rodzica, który będzie obecny na sali przez cały czas obecności dziecka. Tym samym nie ma zgody na przyprowadzanie dzieci by następnie sale opuścić i pojawić się ponownie w celu odebrania dzieci. Sala gimnastyczna to nie przechowalnia.
 2. W przypadku gdy rodzic przyprowadzający dziecko chce wziąć udział w zajęciach sportowych opiekę nad dzieckiem musi sprawować drugi rodzic. Nie kolega, koleżanka czy też przygodna osoba - rodzic.
 3. Jeżeli rodzic chcąc wziąć udział w zajęciach nie jest w stanie zapewnić należytej opieki nad przyprowadzonym dzieckiem zgodnie z powyższymi zasadami, dziecka po prostu nie przyprowadza. Rodzic albo bierze udział w zajęciach albo pilnuje dziecka.
 4. Osoby przeklinające i używające słów powszechnie uważanych za obraźliwe będą niezwłocznie z sali usuwane. Sala gimnastyczna nie jest miejscem do siania nienawiści, obrażania innych czy też używania przemocy względem kogokolwiek. Zasady te obowiązują wszystkich zarówno rodziców czy też dzieci przez nich przyprowadzonych. W przypadku gdy powyższe dotyczy dziecka, zarówno rodzic jak i dziecko powinni niezwłocznie opuścić salę. Widocznie zajęcia sportowe wyzwalają w nich niezdrowe emocje.
 5. Zajęcia sportowe odbywają się na sali gimnastycznej - znaczy to że chodzenie po terenie szkoły, poza miejscami wskazanymi przez jej pracowników jest zabronione.
 6. Osoby łamiące powyższe zasady przy drugim odnotowanym zdarzeniu będą bezpowrotnie skreślane z listy uczestników.
 7. Jeżeli sytuacje będą powtarzać się mimo stosowania powyższych zasad, przyprowadzanie dzieci na zajęcia sportowe będzie zabronione.